Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokata Mateusza
Niemca, ul. Murarska 10/7, 54-135 Wrocław, NIP 8652131666; REGON 022209941.
II. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Izby Adwokackiej we Wrocławiu jest
adwokat Sławomir Krześ
III. Będę przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy
prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem*, zgodnie z zasadami wymienionymi w art.
5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn.
zm.).
Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.
IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy
przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne,
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności
lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
V. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej
jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.
VI. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy
nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata
prowadzącego sprawę Pani/Pana* lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie
przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad
przetwarzania.
VII. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
VIII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo
uniemożliwić należytą pomoc prawną.
IX. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są
profilowane.
X. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana*
danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Kancelarię Adwokacką Adwokata
Mateusza Niemca w celu udzielenia mi pomocy prawnej.