Usługi adwokackie

Obszary praktyki adwokackiej

Prawo cywilne

Jedna z najważniejszych gałęzi prawa. Reguluje ona stosunki prawne pomiędzy podmiotami występującymi we wzajemnych relacjach na równej pozycji.

Czytaj dalej

Prawo administracyjne

Dział prawa obejmujący ogół norm regulujących organizację i zachowanie się administracji publicznej, osób fizycznych, a także innych podmiotów.

Prawo gospodarcze

Zbiór norm prawnych, za pomocą których państwo organizuje i kontroluje działalność gospodarczą. Określa zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Czytaj dalej

Prawo podatkowe

Ogół przepisów normujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych normujących stosunki między podmiotami prawnymi.

Prawo pracy

Gałąź prawa obejmująca ogół norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy. Określają one prawa, jak również obowiązki pracowników i pracodawców.

Prawo spółek handlowych

Dziedzina prawa określająca zasady działania spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, przekształcenie lub rozwiązywanie.

Czytaj dalej

Prawo upadłościowe

Ustawa regulująca ogólne zasady dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników, a także skutki ogłoszenia upadłości przez firmę.

Prawo karne

Dziedzina prawa określająca czyny będące przestępstwami, a także kary grożące za ich popełnienie czy stosowane zasady odpowiedzialności karnej.

Prawo rodzinne

Dział prawa cywilnego regulujący majątkowe oraz osobiste stosunki wynikające z zawarcia małżeństwa czy będące skutkiem istnienia pokrewieństwa.

Prawo przewozowe

Szereg regulacji dotyczących podejmowania oraz wykonywania transportu osób czy rzeczy przez uprawnionych do tego przewoźników na terenie kraju.

Czytaj dalej

Prawo spółdzielcze

Reguluje kwestie prawne związane z działalnością spółdzielni mieszkaniowej, w tym określa prawa czy obowiązki jej członków oraz zasady nadzoru.

Zakres usług kancelarii

Projekty aktów wewnętrznych i podmiotów gospodarczych

Świadczymy pomoc prawną w zakresie obsługi przedsiębiorców prowadzących firmy w Jeleniej Górze, we Wrocławiu i nie tylko. Przygotowujemy, a także opiniujemy projekty aktów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem danych podmiotów gospodarczych, np. regulaminów. Porady prawne dla firm w zakresie sporządzania aktów wewnętrznych mogą być nieocenioną pomocą dla lepszego prowadzenia działalności.

Zastępstwo w sesjach organów osób prawnych

Proponujemy doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego pojedynczych osób czy grupy ludzi posiadających pełną zdolność do czynności prawnych jako osoby fizyczne. Nasi adwokaci zajmują się ich obsługą prawną, uczestnicząc (zastępując te organy) w spotkaniach, których celem jest wyjaśnienie wszelkich wątpliwości z różnych gałęzi prawa.

Zastępstwo procesowe, mediacje, negocjacje

Zastępstwo procesowe to reprezentowanie interesów klienta przed sądem lub organem administracji publicznej przez radcę prawnego czy adwokata. Nasz zespół kancelarii tworzą prawnicy posiadający ogromną wiedzę oraz pasję do pracy, co jest najlepszym gwarantem ochrony praw, a także wygranej sprawy. W dodatku, gdy istnieje taka możliwość i chęć reprezentowanej przez nas strony, będziemy dążyć do mediacji mającej doprowadzić do rozwiązania danego konfliktu. Odbywa się ona w towarzystwie mediatora. Niestraszne są nam także negocjacje, których celem jest wypracowanie wspólnego porozumienia – razem znajdziemy najskuteczniejszą opcję zażegnania kryzysu!

Czytaj dalej

Opinie i porady prawne. Jelenia Góra, Wrocław

Sporządzamy opinię prawną, czyli pisemną analizę przedstawionego zagadnienia. Zadbamy o to, aby znalazły się w niej wszystkie niezbędne elementy, takie jak opis problemu, analiza prawna czy też wnioski końcowe. Kancelaria zwykle sporządza tego rodzaju opinie w celu określenia rzeczywistego stanu rzeczy pod względem prawnym. Podczas tworzenia tego rodzaju dokumentu służymy poradą prawną, abyś miał pewność, że formalności są dopełniane według określonych schematów.

Projekty regulaminów

W ramach pomocy prawnej dla firm i spółek przygotowujemy projekty regulaminów, uwzględniając w nich wymogi (przepisy) prawne. Regulaminy te stanowią zabezpieczenie każdego biznesu, dlatego też muszą zostać właściwie stworzone – nasz zespół prawników sformułuje je tak, aby zawierały one wszystkie niezbędne informacje dotyczące Twojego przedsiębiorstwa.

Pisma procesowe

Nasi adwokaci przygotują różnego typu pisma procesowe w wyznaczonym terminie. Pisma te obejmują wnioski oraz oświadczenia stron składane przed daną rozprawą. Zapewniamy, że wszelkie formalne warunki związane z tworzeniem pism procesowych zostaną spełnione.

Doradztwo prawne dla firm z Jeleniej Góry i okolic

W zakresie naszej pracy leży doradztwo prawne dla spółek, w tym przedsiębiorców. Świadczymy kompleksową pomoc, dzięki której wspólnie z klientem wybierzemy najlepsze dla niego rozwiązanie oraz drogę biznesową. Porady (doradztwo) prawne dla firmy – przedsiębiorców – obejmują wszystkie aspekty związane z jej prowadzeniem, założeniem itd, które z samego początku mogą wydawać się zbyt zawiłe. Są one przeznaczone nie tylko dla nowo powstałych spółek, ale również dla firm, które już od wielu lat funkcjonują na rynku. W dodatku pomoc prawną kierujemy także do deweloperów.

Projekty umów

Przygotujemy modelowe projekty umów, by każdy z naszych klientów miał pewność, że wypełnia dobry formularz, w którym zadbano o jego biznes. Przede wszystkim tworzymy umowy handlowe, zwracając uwagę na ich prawidłowe sformułowanie. Ponadto świadczymy pomoc prawną – dla firmy czy klienta indywidualnego – w zakresie ich opiniowania bądź negocjowania.

Czytaj dalej